Best offers for you:

Recommended
Tamo VN

Per day: from 0.0329% to 0.0548%
Summ: 250 000 - 5 000 000 VND
Term: from 7 to 30 days
Requirements: specify
Банк. Счет Наличными

Recommended
Senmo VN

Per day: specifyfrom 0%
Summ: 500 000 - 10 000 000 VND
Term: from 7 to 30 days
Requirements: specify

Recommended
MoneyCat VN

Per day: specifyfrom 0%
Summ: 500 000 - 10 000 000 VND
Term: specify
Requirements: specify
Банк. Счет

Recommended
Doctor Dong VN

Per day: specifyfrom 0%
Summ: 500 000 - 2 500 000 VND
Term: specify
Requirements: specify
Visa

+
Menu
Your favorites
Clarify request
F88 VN
  • Per day specifyfrom 0%
  • Summ 0 - 0 VND
  • Age specify
  • Term specify
  • Review in 15 minutes

Product information

Điều kiện ghi nhận đơn hàng = CPQL

+ Đơn hàng được hệ thống F88 tự động thông báo là Đơn đã được chuyển tới các cửa hàng của F88 tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa hoặc Đơn không được chuyển tới các cửa hàng của F88 nhưng đã được ghi nhận thành hợp đồng trong vòng 11 ngày kể từ khi đăng ký.

+ Khi đơn hàng này chưa từng là đơn hàng của F88/ hoặc sau thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Khách hàng đã truy cập trang chỉ định của Bên B và có nhu cầu cầm đồ hoặc đã được giải ngân, Khách hàng tiếp tục có phát sinh “Đơn đăng ký Thành Công”

Methods of obtaining:

Банк. Счет

By continuing to use this website, you agree to the use of cookies in accordance with the privacy policy

OK